';

 

Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 poz. 1 z 04.05.2016 r. – zwanego dalej RODO) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 26  lok.1A, NIP 8511657337, REGON 810040254 (zwany dalej Administratorem), reprezentowany przez Ryszarda Kamińskiego właściciela Instytutu;

2) z Administratorem można skontaktować się listownie na adres siedziby lub przez email: kontakt@zip.org.pl;

3) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Katarzynę Bródka-Białecką, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, ul. Królowej Korony Polskiej 26 lok.1A, 70-480 Szczecin lub e-mail: inspektorodokbb@gmail.com;

4) Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w związku z organizacją i wzięciem udziału w konferencji „ Psychoterapia miejscem spotkania”, która odbędzie się w dniu 26.102019 r. w Szczecinie, w celach związanych z kontaktem w sprawach organizacyjnych, sporządzeniem list uczestników, przygotowaniem certyfikatów, publikacją materiałów informacyjnych o konferencji poprzez rozpowszechnianie wizerunku w formie zdjęć grupowych, przesłaniem materiałów pokonferencyjnych a w przypadku wyrażenia zgody w celu przesyłania materiałów informacyjnych i marketingowych w przyszłości;

5) podstawą przetwarzania jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) Pana/Pani zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora;

6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy uczestniczące w organizacji konferencji oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji i rozliczenia konferencji oraz w przypadku wyrażenia zgody na działania informacyjne i marketingowe do czasu wycofania tej zgody, jak również w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń;

8) posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
  • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;

10) ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora, bądź adres e-mailowy: kontakt@zip.org.pl;

11) podanie danych w formularzy rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konferencji;

12) Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym;

13) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

.